ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2)ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>