ประกาศฯ คำสั่งเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประกาศฯ คำสั่งเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ที่ ๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจของปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>