ประกาศฯ คำสั่งเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประกาศฯ คำสั่งเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ที่ ๖๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา จัดทำเอกสารการขออนุญาตการใช้รถ และขอเบิกจ่าย-รับน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>