ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 (แบบ สขร.1) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ