สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 (แบบ สขร.1) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ