สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ