ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนฯ (ผด.2) และแผนฯ (ผด.5)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ