ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณลานอเนกประสงค์ ศพด.หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ
  2. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศพด.หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ
  3. โครงการจัดหาชุดลูกข่าย (ภาครับ) หอกระจายข่าวไร้สายเพิ่มเติม <<ดาวน์โหลด>>
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ