ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ
  2. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.รวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ
  3. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้า ศพด.รวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ
  4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ
  5. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ
  6. โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทต.รวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ
  7. โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ <<ดาวน์โหลด>>
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ