สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ