รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (แบบ สขร.1)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 (แบบ สขร.1) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ