ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ฯ

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.) และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ