โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559

ft

เมื่อวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ร่วมกับ บริษัท กรีนไลน์ จำกัด ร่วมกันจัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อปลูกฝังการคัดแยกขยะให้เกิดเป็นนิสัย และรณรงค์การกำจัดขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี รวมทั้งเปลี่ยนจากขยะกลายเป็นเงิน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ