วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

logothump

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <ดาวน์โหลด>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ