สิบตำรวจโท วศิษฐ์ สีหสกุล
ปลัดเทศบาล
โทร 081-023-3993
นายพลลภัตม์ ปันสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 085-618-3328
นางรสสุคนธ์ อุตรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 097-924-8964
 
นายบรรทด ภาชะนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 093-134-8530