สำนักปลัดเทศบาล

นายคเณศวร ปันสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
A
นายไพรสันต์ โภชนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Angsumalee
นางณัฐสินี ป้อใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางจิระนันต์ อินพิรุด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวฟองนวล วงศ์ตะวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 Monchai
จ่าสิบโท มนต์ชัย สุพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 Chanakan
นายเกริกฤทธิ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Boy
นายสุทธิพล เทพสิงห์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางจันทร์จิรา ยะคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 Chanakan
นายพูลศักดิ์ ฉัตรชัยเจนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายนพดล ณ อุโมง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุพจน์ ปั๋นเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวชฎาภรณ์ อ้ายแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนงลักษณ์ ยาสมุทร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
Kang

นางสาวชนาภัทร สุรินแก้ว
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.
 
นายภาคภูมิ ปันเป็ง
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
Chiaw
นายบุญมา ปวนพา
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
นายพงษ์ศักดิ์ ขันแก้ว
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
 
นายณัฐวุฒิ ยาสมุทร
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 Star
นายชัชชา ดิลกทวารัติ
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.

จ้างเหมาทำความสะอาด
นางเปรมจิตต์ ตันเฟย
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.