สำนักปลัดเทศบาล

 

นายพลลภัตม์ ปันสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

นางวีรวรรณ ดาวุธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจิระนันต์ อินพิรุด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเกริกฤทธิ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายสุทธิพล เทพสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธิดาพร คำปา
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ ทองคำ
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวกรรณิการ์ เงินดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางจันทร์จิรา ยะคำ
ครู
จ่าสิบโท มนต์ชัย สุพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางนงลักษณ์ ยาสมุทร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นายนพดล ณ อุโมง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุพจน์ ปั๋นเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววีรดา อุตตะมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวเจนจิรา เผ่าก๋า
จ้างเหมาธุรการ
 
นางสาวสวรินทร์ อุตตะมา
จ้างเหมาธุรการ ศพด.
นางสาวภัทรนันท์ ปัญญาภาพ
จ้างเหมาสาทำความสะอาด
นางสาวจริยา หนุ่มเปียง
จ้างเหมางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิชัย ธนิศร
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายชัยธวัช เสมอเชื้อ
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายทักศิลป์ สุวรรณโมก
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
นายบัณฑิต มีจังหาร
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายพงษ์ศักดิ์ ขันแก้ว
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายณรงค์เดช อุตตะมา
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
นายธนพงษ์ นาขยัน
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
นายศักดา สมวรรณ์
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นางสาวสุภาภรณ์ เจริญทอง
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.
นางบัวผัด หล้าเฟย
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.
นางสาวทิพวรรณ อริยะคำ
จ้างเหมาบริการฯ