สำนักปลัดเทศบาล

นายคเณศวร ปันสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
A
นายไพรสันต์ โภชนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Angsumalee
นางชนากานต์ ป้อใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางจิระนันต์ อินพิรุด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวฟองนวล วงศ์ตะวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 Monchai
จ่าสิบโท มนต์ชัย สุพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 Chanakan

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Boy
นายสุทธิพล เทพสิงห์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางจันทร์จิรา ยะคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุพจน์ ปั๋นเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวชฎาภรณ์ อ้ายแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนงลักษณ์ ยาสมุทร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
Kang

จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.
 
นายภาคภูมิ ปันเป็ง
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
Chiaw
นายบุญมา ปวนพา
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
นายศุภกร อุตตะมา
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
 

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 Star
นางกุลา ปกแก้ว
จ้างเหมาทำความสะอาด
นางเปรมจิตต์ ตันเฟย
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.