สำนักปลัดเทศบาล

นายคเณศวร ปันสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
นายไพรสันต์ โภชนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวฟองนวล วงศ์ตะวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจิระนันต์ อินพิรุด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางณัฐสินี ป้อใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
จ่าสิบโท มนต์ชัย สุพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเกริกฤทธิ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายสุทธิพล เทพสิงห์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางจันทร์จิรา ยะคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายพูลศักดิ์ ฉัตรชัยเจนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายนพดล ณ อุโมง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุพจน์ ปั๋นเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวชฎาภรณ์ อ้ายแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนงลักษณ์ ยาสมุทร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชนาภัทร สุรินแก้ว
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.
นายภาคภูมิ ปันเป็ง
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายบุญมา ปวนพา
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายพงษ์ศักดิ์ ขันแก้ว
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายณัฐวุฒิ ยาสมุทร
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายชัชชา ดิลกทวารัติ
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.

จ้างเหมาทำความสะอาด
นางเปรมจิตต์ ตันเฟย
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.