สำนักปลัดเทศบาล

 

นายพลลภัตม์ ปันสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ

นางสาวฟองนวล วงศ์ตะวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางจิระนันต์ อินพิรุด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางณัฐสินี ป้อใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุทธิพล เทพสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเกริกฤทธิ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวธิดาพร คำปา
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายพูลศักดิ์ ฉัตรชัยเจนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางจันทร์จิรา ยะคำ
ครู
จ่าสิบโท มนต์ชัย สุพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางนงลักษณ์ ยาสมุทร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวชฎาภรณ์ อ้ายแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นายนพดล ณ อุโมง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุพจน์ ปั๋นเงิน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเจนจิรา เผ่าก๋า
จ้างเหมาธุรการ
 
นางสาวสวรินทร์ อุตตะมา
จ้างเหมาธุรการ ศพด.
นางสาวภัทรนันท์ ปัญญาภาพ
จ้างเหมาทำความสะอาด
นายวิชัย ธนิศร
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายบุญมา ปวนพา
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายทักศิลป์ สุวรรณโมก
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายธีรวัฒน์ อุตตะมา
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายพงษ์ศักดิ์ ขันแก้ว
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายวันชนะ เชื้อเมืองพาน
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายธนพงษ์ นาขยัน
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นายกิตติธร มาเยอะ
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
นางสาวเพียงตะวัน เจริญชาติ
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.
นางบัวผัด หล้าเฟย
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.