สำนักปลัดเทศบาล

นายคเณศวร ปัญสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
A
นายไพรสันต์ โภชนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Angsumalee
นางอังศุมาลี วงศ์ราษฎร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางจิระนันต์ อินพิรุด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฟองนวล วงศ์ตะวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 Monchai
จ่าสิบโท มนต์ชัย สุพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 Chanakan
นางชนากานต์ ป้อใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
Boy
นายสุทธิพล เทพสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางจันทร์จิรา ยะคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายนพพล คำวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวโสภิชา อุตตะมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวชฎาภรณ์ อ้ายแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนงลักษณ์ ยาสมุทร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
Kang
นายสุพจน์ ปั๋นเงิน
พนักงานขับรถยนต์
 
นายบุญมา ยศแผ่น
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
Chiaw
นายเชี่ยว มูลแก้ว
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
นายเหมือน คำปา
จ้างเหมาประจำศูนย์ อปพร.
 
 
นายพงษ์พันธ์ คำใจ
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 Star
นางกุลา ปกแก้ว
จ้างเหมาทำความสะอาด
นางเปรมจิตต์ ตันเฟย
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.
นางวิภา อ้ายแปง
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.