ฝ่ายบริหาร

ร้อยตำรวจตรี เดช คำปา
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
085-652-6671

นายส่ง ปั๋นเงิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
086-169-1002
 

นายเจริญ ตันเฟย
รองนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
083-156-5988

นายยืน นาขยัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-783-4958
 

นางเบญจวรรณ กงมน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
096-763-1209