กองช่าง

นายบรรทด ภาชะนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิชาติ หล้าเฟย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายทรชิต บุญทนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรพงษ์ สุวรรณมณี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ อุทธโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิคม สุรินแก้ว
คนงานผลิตน้ำประปา
นายวัน ปัญญา
จ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ