กองช่าง

 

 
นายบรรทด ภาชะนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายอภิชาติ หล้าเฟย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายทรชิต บุญทนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรพงษ์ สุวรรณมณี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ อุทธโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิคม สุรินแก้ว
คนงานผลิตน้ำประปา
 
นายพงษ์พันธ์ คำใจ
จ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ