กองช่าง

นายบรรทด ภาชะนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
A
Angsumalee
นายอภิชาติ หล้าเฟย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายปัญจพล ปล้องมาก
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 Monchai
นายทรชิต บุญทนุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 Chanakan

ตำแหน่งว่าง
Boy
นายชัยวัฒน์ อุทธโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิคม สุรินแก้ว
คนงานผลิตน้ำประปา