กองช่าง

นายบรรทด ภาชะนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายปัญจพล ปล้องมาก
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอภิชาติ หล้าเฟย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวนิศาชล พุทธเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายชัยวัฒน์ อุทธโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิสิทธิ์ หล้าเฟย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนิคม สุรินแก้ว
คนงานผลิตน้ำประปา
 
นายนพรัตน์ ยศแผ่น
จ้างเหมาบริการฯ