กองช่าง

นายบรรทด ภาชะนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิชาติ หล้าเฟย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายปัญจพล ปล้องมาก
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายอภิสิทธิ์ หล้าเฟย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ อุทธโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิคม สุรินแก้ว
คนงานผลิตน้ำประปา