กองคลัง

นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุพรรณี ไชยเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์ สินเปียง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนลินนิภา ปันสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวันเพ็ญ คำดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจงลักษณ์ ก๋าใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ