กองคลัง

 

นางรสสุคนธ์ อุตรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวสุวิชชา กันธิพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์ สินเปียง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
 
 
นางสาววันเพ็ญ อุตตะมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจงลักษณ์ ก๋าใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนฤพิชญา ใจประภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักจัดเก็บรายได้

นางสาวมัตติกา มลิวรรณ์
จ้างเหมาธุรการ