กองคลัง

นางรสสุคนธ์ อุตรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพรรณี ไชยเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นางรัตนาภรณ์ สินเปียง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนลินนิภา ปันสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาววันเพ็ญ อุตตะมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจงลักษณ์ ก๋าใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ