แผนป้องกันการทุจริต

๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการรป้องกันการทุจริต ประจำปี๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน <<ดาวน์โหลด>>
๐ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน <<ดาวน์โหลด>>
๐ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>
๐ ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน <<ดาวน์โหลด>>
๐ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ 12 เดือน <<ดาวน์โหลด>>
๐ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน <<ดาวน์โหลด>>
๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา รอบ ๖ เดือน <<ดาวน์โหลด>>
๐ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>
๐ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  <<ดาวน์โหลด>>
๐ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  <<ดาวน์โหลด>>