สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1. ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 4 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอแม่ใจ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจ ประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และอำเภออื่น ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลศรีถ้อย และเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับเขตเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก และเทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2. ขนาดพื้นที่
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีเนื้อที่ทั้งหมด 14.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,260 ไร่ ตั้งอยู่บนพิกัดดาวเทียมที่ 47Q2136733, UTM0588654 พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูดที่ 19.325281 ลองติจูดที่ 99.840562

3. ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีพื้นที่ทั่วไปเป็นทุ่งนาที่ราบลุ่ม แม่น้ำอิง และแม่น้ำปืม และพื้นที่สวนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ประเภททำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ โดยมีพื้นที่บางส่วน ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติแม่น้ำปืม ไหลไปบรรจบรวมกับแม่น้ำอิง และไหลลงสู่กว๊านพะเยา

4. อาณาเขตการปกครอง
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านอยู่เขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เต็มพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมื่น หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา บางส่วนและอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ บางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง และหมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว

5. หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประกอบด้วย

(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ
(2) โรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ
(3) ที่ทำการตำรวจตำบลแม่ใจ (บ้านป่าตึง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ
(4) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ใจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ

6. ประชากร
ในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 497 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 2,062 คน แยกเป็น ชาย 999 คน หญิง 1,063 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 305.176 คน/ตารางกิโลเมตร แยกได้ดังนี้

population(ที่มา: สำนักทะเบียนอำเภอแม่ใจ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563)