วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

” ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง และดำรงชีวิตภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

การพัฒนาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ในระยะปี พ.ศ. 2561 – 2565 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของการสร้างชุมชนน่าอยู่และประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งกำหนดพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ไว้ดังนี้

(1) พัฒนาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

(2) พัฒนาการศึกษาควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว คุ้มครองเด็กและเยาชน สงเคราะห์ จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะลำบาก ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายในการรักษาสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

(5) พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(6) จัดระบบการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานและการจัดทำและให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก