ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เนื่องด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทย โดยยกฐานะสภาตำบลแม่ใจ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลำดับที่ 1816 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539) และต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2552 กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรวมใจพัฒนา และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรวมใจพัฒนา และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 4 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอแม่ใจ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ใจ ประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภออื่น ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลศรีถ้อย และเทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับเขตเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก และเทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ดวงตราประจำเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

logothump

คำขวัญ
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
“น้ำปืมน้ำอิงสายธารแห่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อขุนคำ
เลิศล้ำแหล่งข้าวพันธุ์ดี น้อมนำวิถีพอเพียง”

แต่งโดย
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
14 มิถุนายน 2556

ดวงตราเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประกอบด้วย รูปพระเจ้าทองทิพย์ ดอยห้วยน้ำขาว ลำน้ำแม่ปืม ทุ่งนาอยู่สองข้างลำน้ำแม่ปืม และรวงข้าวสองรวงอยู่วงนอก

ความหมาย

1. พระเจ้าทองทิพย์ หมายถึง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่ใจ ตั้งอยู่  ณ วัดศรีสุพรรณ  หมู่ที่  1  ตำบลแม่ใจ  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

2. ดอยห้วยน้ำขาว หมายถึง ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ลำน้ำแม่ปืม หมายถึง ลำน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และเป็นแหล่งน้ำสายหลักที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม

4. ทุ่งนา หมายถึง อาชีพหลักของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา คือ อาชีพทำนาหรืออาชีพเกษตรกรรม

5. รวงข้าวสองรวง หมายถึง ข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และหมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

6. วงกลมที่อยู่รอบรวงข้าว หมายถึง ความเป็นเอกภาพและความสามัคคีของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

7. รูปแบบตัวอักษร lannatextเป็นรูปแบบตัวอักษรมีลักษณะคล้ายอักษรล้านนา ซึ่งแสดงถึงความเป็นภาษาท้องถิ่น (ตัวเมือง) และเป็นเอกลักษณ์ ของชาวล้านนา

ตราเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนประกอบอาชีพสุจริต ดำเนินชีวิตตามวิถีธรรม วิถีไทยล้านนา และมีน้ำใจ รู้ รัก สามัคคี

ผู้ออกแบบ นายสุทธิพล เทพสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้แปลความหมาย นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
29 มิถุนายน 2555