คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

1.งานขออนุญาตออกใบประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
2.งานทะเบียนพาณิชย์
3.งานขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
4.งานรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน
5.การจัดเก็บภาษีป้าย
6.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
7.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
9.การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารขอสำเนาหรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
10.การขอใช้อาคารสถานที่
11.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12.การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
13.งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรม
14.งานขออนุญาตออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
15.งานขออนุญาตใช้น้ำประปา